Kodeks pracy

 
Tytuł:Kodeks pracy
Url:http://kp.materialy-szkoleniowe.pl
Opis: 
 Publikacja jest kompletnym również nader praktycznym komentarzem do ustawy Kodeks pracy (t.j. Dziennik Ustaw), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę artykułów regulujących takie materie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ponadto reguluje kwestię zatrudniania osób młodocianych także odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 
This template downloaded form free website templates